ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Artikel 1: Definities 

1.1 Onder Verhuurder wordt verstaan: de Verhuurder als bedoeld in de Huurovereenkomst. 

1.2 Onder Huurder wordt verstaan: iedere (potentiële) contractspartij van Verhuurder. 

1.3 Onder Gehuurde wordt verstaan: al hetgeen Verhuurder aan Huurder ter beschikking stelt onder de Huurovereenkomst. 

1.4 Onder Huurovereenkomst wordt verstaan: de door aanbod en aanvaarding tot stand gekomen overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder. 

1.5 Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan: deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en te verrichten diensten van Verhuurder strekkende tot het verhuren of onder enige andere titel ter beschikking stellen van zaken, als ook op die tot het verlenen van diensten van welke aard of onder welke benaming dan ook. 

2.2 De toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van Huurder worden door Verhuurder uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Verhuurder en Huurder in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

2.4 In het geval de Algemene Voorwaarden worden vertaald, is en blijft uitsluitend de tekst van de Nederlandse versie beslissend. 

2.5 Indien bepalingen uit een tussen Verhuurder en Huurder geldende overeenkomst of uit een stuk dat deel uitmaakt van de overeenkomst strijdig zijn met bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst tussen Partijen. 

2.6 Verhuurder behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. 

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding 

3.1 Ieder aanbod (waaronder in ieder geval zijn begrepen offertes en voorstellen van overeenkomst) is vrijblijvend en dient als één geheel te worden opgevat. Verhuurder heeft tot drie werkdagen na ontvangst van een aanvaarding van haar aanbod het recht dit aanbod te herroepen. 

3.2 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen, behoudens een wijziging op grond van artikel 3.1 in deze Algemene Voorwaarden, redelijkheid en billijkheid dan wel onvoorziene omstandigheden. 

Artikel 4: Verplichtingen huurder voor veiligheid en informatie 

4.1 Tenzij schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) anders is overeengekomen, zal huurder voor eigen kosten en voor eigen risico zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen voor artiesten, door haar ingeschakelde derden, gasten en bezoekers. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is verhuurder niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen. 

4.2 Huurder is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoort te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan verhuurder te verstrekken. Huurder staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie. 

4.3 Huurder heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien zij niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 4.1 en/of 4.2 in deze algemene voorwaarden en verhuurder daardoor (i) de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden, waartoe verhuurder in dat geval gerechtigd is en/of (ii) verhuurder huurder daarop schriftelijk heeft gewezen en huurder desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan. 

 

4.4 Huurder is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van (intellectuele eigendoms)rechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot Buma/Stemrarechten). 

4.5 Tenzij schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) anders is overeengekomen, is huurder verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen. 

4.6 Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen en nalaten van bezoekers, gasten, door haar ingeschakelde derden, etc. tijdens de opdracht (waaronder doch niet beperkt tot het evenement). 

Artikel 5: Prijzen en overige kosten 

5.1 Levering en uitvoering geschiedt tegen de overeengekomen prijzen. Indien en voor zover geen prijzen zijn overeengekomen, gelden de door Verhuurder gehanteerde prijzen op het moment van sluiten van de overeenkomst. 

5.2 Alle gehanteerde prijzen luiden in Euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en/of andere heffingen, doch dienen inclusief omzetbelasting te worden betaald. 

5.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, dan is Verhuurder gerechtigd de door Huurder verschuldigde prijs te wijzigen en de gewijzigde prijs te vorderen in dezelfde termijnen als de oorspronkelijke prijs. 

5.4 Indien door Verhuurder extra kosten moeten worden gemaakt ten gevolge van gedragingen van Huurder dan kunnen deze steeds aan Huurder in rekening worden gebracht. Onder dergelijke extra kosten zijn onder meer doch niet uitsluitend begrepen (i) wachturen en/of andere vertragingsschade ten gevolge van het niet- tijdig beschikbaar stellen van het terrein en (ii) meerwerk in verband met het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens. 

5.5 Ingeval van beschadiging van het gehuurde door of vanwege Huurder is Verhuurder bevoegd de beschadigde zaken zelf te (doen) herstellen of vervangen en de betreffende kosten aan Huurder in rekening te brengen. 

5.6 Alle extra kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden, komen voor rekening van Huurder. Deze extra kosten worden aan Huurder in rekening gebracht op basis van nacalculatie. 

Artikel 6: Betaling 

6.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders vermeld in de offerte/ aanbieding/ overeenkomst. 

6.2 De eindafrekening voorziet in een nauwkeurige specificatie van de verleende diensten en van een specificatie op nacalculatie te factureren diensten alsmede een specificatie van de B.T.W. 

6.3 De betalingstermijn is een fatale termijn. Huurder is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen. 

6.4 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is huurder van rechtswege in verzuim. Zij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-. 

6.5 Huurders vanuit het buitenland zijn gehouden aan de door de Nederlandse fiscus verstrekte richtlijnen met betrekking tot betaling van B.T.W. 

Artikel 7: Waarborgsom 

7.1 Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst kan Verhuurder betaling van een waarborgsom door Huurder eisen. Huurder is in dat geval deze gehouden te voldoen. Zo de Huurder zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Verhuurder gerechtigd de waarborgsom onder zich te houden en te verrekenen met de door Verhuurder geleden kosten/ schade, zonder dat daartoe toestemming van Huurder nodig is en ongeacht de mogelijkheden van verhaal van schade door Verhuurder die de som van de betaalde waarborgsom te boven gaat. 

7.2 Indien de waarborgsom gedurende de huurperiode wordt aangewend door Verhuurder, dient Huurder binnen een door Verhuurder te stellen termijn opnieuw een waarborgsom te storten. 

Artikel 8: Annulering 

8.1 Huurder is bevoegd de tot stand gekomen huurovereenkomst enkel 

schriftelijk te annuleren, met inachtneming van het volgende; 

  1. a) 25% van de huurprijs door Huurder te betalen bij annulering meer dan 120 dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode; 
  1. b) 40% van de huurprijs door Huurder te betalen bij annulering van de 120ste dag tot en met de 61ste dag voor de ingangsdatum van de huurperiode; 
  2. c) 50% van de huurprijs door Huurder te betalen bij annulering van de 60ste dag tot en met de 46ste dag voor de ingangsdatum van de huurperiode; 
  1. d) 75% van de huurprijs door Huurder te betalen bij annulering van de 45ste dag tot en met de 28ste dag voor de ingangsdatum van de huurperiode; 
  2. e) 90% van de huurprijs door Huurder te betalen bij annulering van de 27ste dag tot en met de 14de dag voor de ingangsdatum van de huurperiode; 
  1. f) 100% van de huurprijs door Huurder te betalen bij annulering van de 13de dag en minder voor de ingangsdatum van de huurperiode. 

Artikel 9 Levering 

9.1 Huurder bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt opgericht. Huurder onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan eigendommen van Huurder of derden en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. 

9.2 Het terrein waarop het gehuurde dient te worden opgericht, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Verhuurder kan van Huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door Huurder aangewezen locatie Verhuurder ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade aan het gehuurde, eigendommen van derden of personen voorkomt. Op het niet gebruik maken door Verhuurder van deze bevoegdheid kan Huurder zich niet jegens Verhuurder beroepen. 

9.3 Huurder licht Verhuurder in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op, boven of in de grond. 

9.4 Huurder verklaart dat Verhuurder hem erop geattendeerd heeft dat met betrekking tot de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op, boven of in de grond, Huurder zich onder meer kan verstaan met ‘Klic’ voor informatie, op telefoonnummer 0800-0080. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot enige informatie door ‘Klic’ verstrekt. 

9.5 Huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor leidingen, kabels, grondwerken, etc. die aanwezig zijn op of boven de locatie waarop het gehuurde dient te worden opgericht, of in de grond waarop het gehuurde dient te worden opgericht. Huurder vrijwaart Verhuurder voor iedere door de Verhuurder aangerichte schade. 

9.6 Huurder staat ervoor in dat op de dag c.q. dagen die nodig zijn voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door Verhuurder en daartoe door Verhuurder aangestelde derden, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed is te berijden, ook voor [zware] vrachtwagens. Voorzieningen die voor een en ander nodig zijn, worden door Huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening. 

Artikel 10: Omvang gehuurde 

10.1 De door Verhuurder te verhuren zaken worden te allen tijde beschouwd als roerende zaken. 

10.2 De huur is voor bepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

10.3 Onder het gehuurde zijn mede begrepen de in, aan- en rond het gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen, door Verhuurder aangebracht ten behoeve van het gehuurde, ook voor zover deze in de bij deze huurovereenkomst als bijlage toe te voegen door partijen geparafeerd document ‘overdracht van Verhuurder aan Huurder’ en/of document ‘overdracht van Huurder aan Verhuurder’ niet zijn opgenomen. 

Artikel 11: Staat van het gehuurde 

11.1 Het gehuurde evenals alle daarbij behorende roerende zaken worden bij aanvang van de huur opgeleverd en door Huurder aanvaard in de staat zoals opgenomen in het document ‘overdracht van Verhuurder aan Huurder’, althans de staat waarin het zich dan bevindt. Mocht er bij aanvang van de huurovereenkomst geen document ‘overdracht van Verhuurder aan Huurder’ zijn opgemaakt, dan wordt het gehuurde geacht te zijn opgeleverd en aanvaard in de staat die Huurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft. 

Artikel 12: Inspectie 

12.1 Huurder is verplicht het gehuurde vóór ondertekening van het document 

‘overdracht van Verhuurder aan Huurder’ grondig te inspecteren om na te gaan of het gehuurde geschikt is of door Huurder geschikt kan worden gemaakt voor de bestemming die Huurder daaraan wil geven. Gaat Huurder daartoe niet over, dan wordt Huurder geacht het gehuurde te hebben goedgekeurd. 

12.2 Verhuurder is enkel gehouden Huurder op de hoogte te stellen van aan Verhuurder bekende gebreken waarvan hij weet dat die aan de geschiktheid afbreuk zouden kunnen doen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken, die Verhuurder niet kende en niet behoorde te kennen. 

Artikel 13: Gebreken 

13.1 Er is sprake van een gebrek aan het gehuurde als het gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere niet aan Huurder toe te rekenen omstandigheid niet aan Huurder het genot kan verschaffen dat Huurder daarvan bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten. 

13.2 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat e.d. leveren geen tekortkoming/gebrek op. 

13.3 Huurder heeft in ieder geval geen recht op het verhelpen van dan wel vergoeding voor tekortkomingen en gebreken in de volgende gevallen: 

– het niet juist opvolgen van bedrijfs- of bedieningsinstructies en het niet gebruiken van het geleverde naar de aard daarvan; 

– onvoldoende onderhoud te wijten aan de schuld van of voor rekening komend van Huurder; 

– monteren en/of repareren en/of in bedrijf stellen door Huurder of een derde van de geleverde zaken zonder uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder; 

– het zelf of door derden laten aanbrengen van wijzigingen in het werk. 

13.4 De aanspraak op het verhelpen van tekortkomingen en gebreken geldt niet indien en zolang Huurder niet aan zijn verplichtingen jegens Verhuurder voldoet. 

13.5 Indien sprake is van gebreken die niet ingevolge het voorgaande voor rekening van Huurder zijn, is Verhuurder slechts verplicht tot reparatie en – indien reparatie niet mogelijk is – vervanging. Huurder heeft in dat geval geen recht op prijsvermindering, opschorting of ontbinding. 

13.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Huurder het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik van het gehuurde, aan Verhuurder opleveren in de staat zoals die bij aanvang van de huur was. 

Artikel 14: Gebruik van het gehuurde 

14.1 Indien voor oprichting, gebruik of plaatsing van het gehuurde toestemming nodig is van een derde, draagt Huurder tijdig zorg voor de verkrijging van deze toestemming. Van de toestemming doet hij Verhuurder schriftelijk blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor rekening en risico van Huurder. Zo Huurder aan Verhuurder van enige toestemming niet doet blijken, mag Verhuurder ervan uitgaan dat geen toestemming van een derde nodig is. Zo Verhuurder schade lijdt of kosten moet maken ten gevolge van ten tijde van de oprichting van het gehuurde niet verleende toestemmingen van derden, is Huurder gehouden deze schade of kosten aan Verhuurder te vergoeden. 

14.2 Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen, geplaatst houden of verwijderen van het gehuurde, in welke zin dan ook, komen geheel voor rekening en risico van Huurder. Eventuele door Verhuurder voldane vergoedingen worden 

voor rekening van Huurder gebracht, ook indien dit niet specifiek is overeengekomen in de huurprijs, waarborgsom of vergoeding voor levering van bijkomende diensten. 

14.3 Huurder zal het gehuurde gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en zelf gebruiken uitsluitend overeenkomstig de (aangegeven) bestemming. Huurder zal hierbij rekening houden met bestaande rechten van derden, verplichtingen jegens derden en van overheidswege en vanwege de nutsbedrijven gestelde of nog te stellen eisen. 

14.4 Huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en plaatselijke verordeningen alsmede naar de gebruiken omtrent huur en verhuur, de voorschriften van de overheid, van de nutsbedrijven en de verzekeraars en al datgene dat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is 

14.5 Huurder zal de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen in acht nemen door of namens Verhuurder gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het gehuurde. Hiertoe behoren onder meer aanwijzingen met 

betrekking tot onderhoud, aanzien en brandveiligheid. 

14.6 Verhuurder kan Huurder de toegang tot het gehuurde weigeren, zonder schadeplichtig te zijn, indien Huurder op het moment dat deze het gehuurde voor het eerst in gebruik wenst te nemen (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de huuringangsdatum en de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van Huurder. 

14.7 De Huurder is verplicht bij sneeuwval onmiddellijk verwarmingstoestellen in het gehuurde te (laten) plaatsen en in te schakelen in het gehuurde, zodat volledig ontdooiing gegarandeerd is, ter voorkoming van instortingsgevaar in verband met sneeuw gelegen op het gehuurde. 

14.8 Verhuurder is te allen tijde bevoegd om het gehuurde te betreden en Huurder zal daartoe medewerking verlenen. 

14.9 Huurder is verplicht het gehuurde in de periode dat deze door haar gehuurd is te beveiligen en te verzekeren, zowel tegen verlies, diefstal of beschadiging van het gehuurde zelf als tegen schade, door het gehuurde toe te brengen aan personen of zaken. Huurder zal Verhuurder op eerst verzoek afschrift(en) van de betreffende polis(sen) te verstrekken. 

14.10 Zodra een gebeurtenis zich voordoet waarvoor de verzekering is afgesloten, zal Huurder dit direct bij zijn verzekeraar melden en Verhuurder hierover schriftelijk informeren. Huurder draagt hierbij bij voorbaat haar rechten op basis van de verzekering aan Verhuurder over. 

14.11 Behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van Verhuurder is het Huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de huur- of gebruiksrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

Artikel 15: Epidemieën en/of pandemieën overheidsmaatregelen 

15.1 Geen van beide partijen is – behoudens het hierna in onderstaand artikellid bepaalde – aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van deze overeenkomst, voor zover die tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door overheidsmaatregelen als gevolg van epidemieën of pandemieën (zoals het uitbreken van het COVID-19-virus) die rechtstreeks van invloed zijn op de huurovereenkomst, voor zover het illegaal, verboden of onmogelijk is (zoals een beperking van het aantal bezoekers/deelnemers) om het event te houden of de faciliteit te verschaffen. 

Beide partijen bespreken in dat geval de gevolgen en beslissen samen of het event (al dan niet in gewijzigde vorm) alsnog kan plaatsvinden op het afgesproken moment, dan wel kan worden uitgesteld. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over het feit dat het event alsnog kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip, of het event moet worden uitgesteld, kan elke partij de huurovereenkomst door schriftelijke kennisgeving beëindigen (hieronder valt annulering en ontbinding). Verhuurder is in dat geval gerechtigd 30% van de gecontracteerde opdrachtsom te behouden dan wel alsnog betaling te ontvangen van 30% van de gecontracteerde opdrachtsom. Indien huurder tijdens de onderhandelingen niet te goeder trouw heeft gehandeld met betrekking tot de vraag of het event alsnog kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip, of worden uitgesteld of geannuleerd of ontbonden, is huurder alsnog gehouden het totaalbedrag genoemd in de overeenkomst binnen de betalingstermijn te voldoen. 

Artikel 16: Overmacht 

16.1 Het door Verhuurder niet tijdig aan Huurder ter beschikking stellen van het gehuurde c.q. het niet tijdig door Verhuurder verwijderen van het gehuurde bij Huurder of het anderszins door Verhuurder niet tijdig nakomen van verplichtingen jegens Huurder, zal aan Verhuurder niet kunnen worden toegerekend indien zulks het gevolg is van omstandigheden die buiten de macht van Verhuurder zijn gelegen of anderszins niet voorzienbaar zijn. Als zodanig hebben in elk geval te gelden: slecht weer, brand, explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen of gevaar daarvoor, tekortschieten van Huurder of derden zoals toeleveranciers en transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting, blokkade, overheidsmaatregelen, pan- of epidemieën, al met rechtstreekse invloed op de werkzaamheden van Verhuurder. 

16.2 De verplichtingen van Verhuurder worden voor de duur van de overmacht opgeschort. 

16.3 Indien de nakoming als gevolg van overmacht langer dan drie maanden is opgeschort of zodra zeker is dat deze 

tenminste nog drie maanden zal duren, kan elk van beide partijen, bij aangetekend schrijven vorderen dat de overeenkomst hetzij aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij met onmiddellijke ingang voor het betreffende deel wordt ontbonden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot (schade)vergoeding zijn gehouden, behoudens hetgeen is opgenomen in artikel 16.4. 

16.4 Indien Verhuurder voorafgaand aan de overmachtssituatie reeds (gedeeltelijk) aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Verhuurder gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de Huurder deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 

Artikel 17: Milieu 

17.1 Wanneer bij aanvang van de huurovereenkomst een milieuonderzoek is ingesteld ter zake van het terrein waarop het gehuurde wordt of is geplaatst, en tijdens de duur van de huurovereenkomst of direct na de beëindiging van de huurovereenkomst – bij een gelijkwaardig onderzoek – onder, in, aan of rondom het gehuurde hogere concentraties van een of meer stoffen dan die waarop het eerder onderzoek betrekking had, worden aangetroffen, dan dient de Huurder uit de verontreiniging voortvloeiende schade aan het gehuurde te vergoeden en is Huurder ten opzichte van Verhuurder aansprakelijk voor kosten die verband houden met het opheffen van die verontreiniging of het treffen van maatregelen. Huurder vrijwaart Verhuurder ter zake tegen aanspraken van derden, daaronder begrepen overheidsinstanties. 

17.2 Verhuurder vrijwaart Huurder niet tegen (overheids)bevindingen tot nader onderzoek of het treffen van maatregelen. 

Artikel 18: Verbodsbepalingen en voorschriften van orde 

18.1 Het is Huurder niet toegestaan: 

a) aan het gehuurde constructieve wijzigingen aan te brengen; 

b) aan het gehuurde veranderingen of wijzigingen aan te brengen, het gehuurde te beplakken, beschilderen of anderszins te bewerken, schade aan het gehuurde toe te brengen door rondgestrooide versieringen zoals serpentine, confetti of andere vervuilers, al dan niet door toedoen van derden aanwezig in het gehuurde; 

c) aan het gehuurde te zagen, spijkeren, knippen, plakken, snijden, bespuiten etc.; 

d) in, op, aan of in de directe omgeving van het gehuurde milieugevaarlijke zaken te hebben; 

e) het gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging optreedt, schade aan het gehuurde kan ontstaan of het aanzien van het gehuurde kan worden geschaad; 

f) om voorwerpen die zwaarder zijn dan 30 kilogram in het gehuurde op te hangen, tenzij de Verhuurder hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

18.2 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, verleent Verhuurder geen toestemming voor veranderingen en toevoegingen die Huurder wenst aan te brengen, indien deze bij het einde van de huur niet zonder schade aan het gehuurde en niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt of wanneer deze veranderingen en toevoegingen niet noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde, dan wel wanneer het huurgenot niet wordt verhoogd of wanneer zwaarwichtige bezwaren van de zijde van de Verhuurder zich daartegen verzetten. 

18.3 Verhuurder heeft het recht om met betrekking tot door Huurder gewenste veranderingen of toevoegingen voorschriften te geven, zoals ten aanzien van de uitvoering, plaats, afmeting en materiaalkeuze. 

18.4 Door Huurder al dan niet met toestemming van Verhuurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het gehuurde. 

18.5 Voor zover partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, moeten door of namens Huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen voor het einde van de huur door Huurder ongedaan zijn gemaakt. 

18.6 Huurder zal – indien van toepassing – brandblusvoorzieningen, vluchtwegen, nooddeuren, noodverlichting en alle overige veiligheidsvoorzieningen in het gehuurde te allen tijde vrijhouden. 

18.7 Indien door Huurder aangebrachte zaken in verband met onderhoudswerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden of verwijdering van het gehuurde bij het einde van de huurperiode, door 

Verhuurder of derden moeten worden verwijderd, zullen de kosten van verwijdering voor rekening en risico van Huurder komen, zulks ongeacht of Verhuurder voor het aanbrengen van de betreffende zaken toestemming heeft verleend. 

Artikel 19: Reclame 

19.1 Alle klachten en gebreken dienen binnen 24 uur nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) door verhuurder te zijn ontvangen. Wanneer die termijn niet in acht wordt genomen komen eventuele aanspraken die huurder heeft te vervallen. 

Artikel 20: Einde huurovereenkomst 

20.1 De Huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de einddatum en de overdracht van het gehuurde door Huurder aan Verhuurder. 

20.2 Mocht bij aanvang van de huur geen document ‘overdracht van Verhuurder aan Huurder’ of anderszins een rapport van oplevering van het gehuurde zijn opgemaakt, dan wordt het gehuurde door Huurder bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik aan Verhuurder opgeleverd in de staat die Verhuurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, zonder gebreken en behoudens normale slijtage en veroudering. 

20.3 Tijdig voor het einde van de huurovereenkomst of het gebruik, dient het gehuurde door partijen gezamenlijk te worden geïnspecteerd en dient ter zake deze inspectie door partijen het document ‘overdracht van Huurder aan Verhuurder’ te worden ingevuld en ondertekend. 

20.4 Indien Huurder, na daartoe deugdelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn meewerkt aan de inspectie en/of de vastlegging van de bevindingen en afspraken in het document ‘overdracht van Huurder aan Verhuurder’, is Verhuurder bevoegd de inspectie buiten aanwezigheid van Huurder uit te voeren en het document bindend voor partijen vast te stellen. Verhuurder zal Huurder onverwijld een exemplaar van dit rapport ter hand stellen. 

20.5 Huurder is gehouden de door hem op basis van de huurovereenkomst en het document ‘overdracht van Huurder aan Verhuurder’ uit te voeren werkzaamheden binnen de daarin vastgelegde – of nader tussen partijen overeengekomen – termijn[en] ten genoegen van Verhuurder uit te voeren c.q. te doen uitvoeren. Indien Huurder, ook na ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, is Verhuurder gerechtigd zelf deze werkzaamheden te laten uitvoeren en de daaraan verbonden kosten op Huurder te verhalen. 

20.6 Indien geen document ‘overdracht van Huurder aan Verhuurder’ aanwezig is dan wel is opgemaakt, is Verhuurder desalniettemin gerechtigd haar rechten als bedoeld in artikel 20.5 en 20.6 uit te oefenen. 

20.7 Verhuurder levert het gehuurde ontruimd, vrij van gebruik, behoorlijk schoongemaakt en onder afgifte van alle zaken die zich in, op, aan, naast of onder het gehuurde bevinden en aan het gehuurde c.q. de Verhuurder toebehoren, aan Verhuurder. Huurder is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het gehuurde zijn aangebracht, schadevrij en op eigen kosten te verwijderen. De niet verwijderde zaken worden op kosten van Huurder verwijderd. 

20.8 Indien Huurder het gehuurde niet uiterlijk op de laatste dag van de huurperiode ter afbouw wederom in het bezit van Verhuurder brengt, geldt het volgende. Over de tijd die voor Verhuurder met het wederom in bezit krijgen van het gehuurde is gemoeid (de tijd van afbouw daarin begrepen), gerekend vanaf de datum van het einde van de huurovereenkomst, is Huurder aan Verhuurder een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende huurprijs en vergoeding voor bijkomende levering van diensten, onverminderd Verhuurders aanspraak op vergoeding van de verdere schade en kosten. 

20.9 Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden, indien: 

a) huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 

b) na het sluiten van de huurovereenkomst verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen; 

c) beslag wordt gelegd op het vermogen van huurder, dan wel aan hem surseance van betaling wordt verleend, dan wel failliet wordt verklaard. 

d) de huurovereenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verhuurder op huurder onmiddellijk opeisbaar. 

e) verhuurder tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor huurder. 

Artikel 21: Schade en aansprakelijkheid 

21.1 Huurder is aansprakelijk voor door derden geleden schade welke voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde en/of de in gebruik afgestane ruimte(n) en vrijwaart verhuurder tegen aanspraken van derden ter zake van schade uit dien hoofde. 

21.2 Schade aan of verlies van goederen in eigendom bij verhuurder en/of bij door verhuurder gecontracteerde leveranciers veroorzaakt door huurder en/of zijn genodigden/ werknemers/ ingeschakelde derden, etc., moeten door de huurder aan verhuurder integraal worden vergoed. 

21.3 Alles wat door of vanwege huurder in het gebouwen en/of het gehuurde is gebracht, bevindt zich daar voor rekening en risico van de huurder. Verhuurder belast zich niet met het verzekeren en/of bewaken daarvan. Verhuurder is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van goederen, eigendommen en geldswaarden van huurder of van derden (waaronder begrepen genodigden, het publiek en uitvoerenden) door welke oorzaak ook, behoudens opzet of grove schuld van verhuurder of haar personeel. Verhuurder is tevens niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van de in bewaring gegeven goederen in de garderobe. De huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden (als hiervoor bedoeld). 

De inrichting, het gebruik en de oplevering van het gehuurde geschiedt in overleg met verhuurder en met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van verhuurder. 

21.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. 

21.5 Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden. 

21.6 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Verhuurder, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van €25.000,-. 

21.7 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die huurder jegens verhuurder heeft dienen binnen 1 maand na het moment waarop Huurder hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door verhuurder te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen. 

21.8 Eventuele door verhuurder verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van huurder. 

21.9 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de opkomst van het betreffende event. 

Artikel 22: Boetebepaling 

22.1 Indien Huurder zich, na door Verhuurder behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de in de huurovereenkomst en de in deze algemene huurvoorwaarden opgenomen voorschriften, verbeurt Huurder aan Verhuurder, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van 20% van de totale huursom per dag voor elke dag dat Huurder in verzuim verkeert. In dit verband geldt een gedeelte van een dag als een volle dag. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Verhuurder op volledige schadevergoeding. 

Artikel 23: Geschillen 

23.1 Op de huurovereenkomst en deze ‘Algemene Huurvoorwaarden TVD’ is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

23.2 De Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen en daarop te beslissen.